0936 068 828 xaerus@alliance-jsc.com
77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Kỹ thuật ứng dụng

  • Kỹ thuật ứng dụng

    Kỹ thuật ứng dụng

    Các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi có hàng thập niên kinh nghiệm kết hợp giữa phát triển và ứng dụng các loại dầu nhờn tổng hợp đặc biệt cho một số các ứng dụng khắt khe nhất