0936 068 828 xaerus@alliance-jsc.com
77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
XAERUS VÀ MÔI TRƯỜNG

XAERUS VÀ MÔI TRƯỜNG

Tất cả các quy trình chế tạo, nguyên vật liệu của Xaerus đều được chọn lựa cho việc kéo dài tuổi thọ và khả năng tái chế hoặc tiêu hủy sau khi sử dụng. Chúng tôi luôn quan tâm đến các nguy hiểm đe dọa đến con người và môi trường có thể nảy sinh khi các sản phẩm của chúng tôi không được thiết kế, sản xuất và sử dụng đúng đắn. Chúng tôi chỉ sản xuất các loại dầu nhờn có tuổi thọ cao, không nguy hiểm, không độc hại với sức khỏe của con người và hành tinh của chúng ta.